Србија: пораст на осигурувањето од 5,9% споредено со минатата година

belgrad

Бруто полисираната премија во Србија пораснала за 5,9% и сега претставува 672 милиони евра, според извештајот на Националната Банка на Србија за првите три квартали од 2019та година.

Неживотното осигурување пораснало за 6,4%, додека животното осигурување бележи раст од 4.5% во однос на бруто полисиранта премија лани.

Дунав осигурување е најголемата осигурителна компанија со 25,9% од вкупната бруто полисирана премија, Generali има 21,7% додека ДДОР има удел од 12,1%. Преостанатите 13 осигурителни компании во Србија го делат остатокот – 33% од бруто полисираната премија.

About Stefan Miteski

Стефан Митески е Insurtech претприемач со долгогодишно искуство во осигурувањето. Има работено со палета од осигурителни компании од гиганти кои што котираат на Fortune 500 листата до стартапи. Стефан Митески е посветен на развојот на осигурителната индустрија во Македонија, а тоа го манифестира преку организирањето на Insurack Skopje 2019та и страниците bitsofinsurance и reinsuranceekly

View all posts by Stefan Miteski →