Осигурување на мобилни и останати апарати

Со оваа полиса, мобилната и техничка опрема што ќе ја набават корисниците во Нептун Македонија може да биде заштитена од неколку ризици: физичко оштетување поради случајно настаната штета, кражба, разбојништво, како и злоупотреба на мобилната опрема – сето тоа во времетраење на основната гаранција на производот.

Може да се осигурува исклучиво новонабавена опрема.

 Сите останати детали околу покритијата може да ги прочитате во услови за осигурување на мобилна и техничка опрема на веб страницата на Сава Македонија.

About Stefan Miteski

Стефан Митески е Insurtech претприемач со долгогодишно искуство во осигурувањето. Има работено со палета од осигурителни компании од гиганти кои што котираат на Fortune 500 листата до стартапи. Стефан Митески е посветен на развојот на осигурителната индустрија во Македонија, а тоа го манифестира преку организирањето на Insurack Skopje 2019та и страниците bitsofinsurance и reinsuranceekly

View all posts by Stefan Miteski →